Soutěž

PRAVIDLA SOUTĚŽE o 3x2 vstupenky na Makro Czech Gastro Fest 2024

 

Status pravidel soutěže 1.3. – 13.1.2023

 

Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel soutěže vyhlášené s příspěvkem na Facebookové stránce Makro Czech Gastro Fest 2024 dne 1.3. 2024 (dále jen „soutěž“). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže. Tento statut může být pořadatelem pozměněn formou písemných dodatků. Pořadatelem soutěže v České republice je MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. Jeremiášova 1249/7, 155 00, Praha 5 – Stodůlky, IČ: 26450691 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 83051.Organizačním zajištěním soutěže byla pověřena společnost ČESKÁ PRODUKČNÍ s.r.o., se sídlem Budějovická 409/1, 140 00 Praha 4, IČ: 49702963 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 22313 (dále jako „organizátor“).

 

Harmonogram soutěže:

 

Soutěž probíhá v době od 1. března 2024 do 13. března 2024 (dále jen „doba trvání soutěže“) následujícím způsobem:

 

1. Registrace: Do soutěže se zaregistruje uživatel FB nebo IG, který označí stránku MAKRO CZECH GASTRO FEST za sledovanou a odpoví na otázku, jaké jídlo si pamatuje ze školní jídelny a jestli mu chutnalo.

 

2. Vyhodnocení soutěže: Po konci soutěže 13. března 2024, vylosuje porota 3 výherce, kteří budou vyhlášeni dne 15.března 2024 v 18h na facebookové stránce Makro Czech Gastro Fest.

 

3. Soutěžícím se může stát fyzická osoba, která označí stránku makro Czech Gastro Fest za sledovanou a zašle svůj komentář do soutěže pod daný post, dle pravidel uvedených výše. Pořadatel má právo vyloučit ze soutěže soutěžícího, pokud má oprávněné podezření na nedodržení pravidel nebo spáchání podvodného jednání ze strany soutěžícího či jakékoli jiné osoby, jednající ve prospěch soutěžícího. Každý soutěžící může publikovat pouze jeden příspěvek. Soutěžící svou účastí v soutěži prohlašuje, že je autorem veškerého obsahu v příspěvku a jeho uveřejněním neporušuje žádná autorská či jiná duševní práva.

 

4 . Cena v soutěži: Tři výherci získávají dvě vstupenky na pořádanou akci Makro Czech Gastro Fest 2024 12.4.-13.4.2023 v O2 universum. Výhru není možné nárokovat v alternativní podobě a není možné ji vymáhat soudní cestou. Pořadatel si vyhrazuje možnost změny ceny v soutěži. Výhra bude zaslána Českou poštou pořadatelem na výhercem uvedenou adresu.

  

5. Všeobecná ustanovení: Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Účastí v soutěži soutěžící bere na vědomí, že obsah aplikace, její výkon, rychlost přenosu zpráv a dat, dále rychlost odpovědi jsou závislé na obsluhující technologii, proto tyto mohou být nepříznivě ovlivněny takovými na pořadateli nezávislými faktory, jako je například (avšak ne výhradně) chyba ve spojení, výkon serverových počítačů či zachování bezpečného síťového připojení. Pořadatel vylučuje veškerou odpovědnost, která pramení z výše uvedeného. Soutěžící přihlášením projektu do soutěže uděluje v souladu Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále též jen „ZZOÚ“), souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu všech informací, poskytnutých pořadateli, jako správci, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, za účelem realizace a vyhodnocení soutěže, jakož i zasíláním obchodních sdělení ohledně soutěže prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. 

Po pominutí účelu budou osobní údaje zlikvidovány. Účastí v soutěži každý soutěžící potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze z GDPR a ZZOÚ, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné, a  že má následující práva:

• Právo dostat informace o zpracování údajů a kopii zpracovávaných údajů (právo na přístup, čl. 15 GDPR),

• Právo požadovat opravu nepřesných údajů nebo doplnění údajů neúplných (právo na opravu, čl. 16 GDPR),

• Právo požadovat výmaz osobních údajů a v případě, že osobní údaje byly zveřejněny, informování ostatních správců o žádosti o výmaz (právo na výmaz, čl. 17 GDPR),

• Právo požadovat omezení zpracování údajů (právo na omezení zpracování, čl. 18 GDPR),

• Právo získat osobní údaje týkající se subjektu údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a požádat o předání těchto údajů jinému správci (právo na přenositelnost údajů, čl. 20 GDPR),

• Právo vznést námitku proti zpracování údajů za účelem jeho zastavení (právo vznést námitku, čl. 21 GDPR),

• Právo udělený souhlas kdykoli na adrese Pořadatele odvolat za účelem zastavení zpracování údajů, které vychází z vašeho souhlasu. Odvolání souhlasu se nedotkne zákonnosti zpracování na základě souhlasu uděleného před takovým odvoláním (právo odvolat souhlas, čl. 7 GDPR).

• Právo podat stížnost u dozorového úřadu v případě, že se domníváte, že Vaše práva na ochranu osobních údajů byla porušena (právo podat stížnost u dozorového úřadu, čl. 77 GDPR)

 

V případě pochybností o dodržování práv správcem se soutěžící může na správce obrátit. Účastník bere na vědomí a souhlasí s tím, že pořadatel pověřil zpracováním osobních údajů společnost ČESKÁ PRODUKČNÍ s.r.o., se sídlem Budějovická 409/1, 140 00 Praha 4, IČ: 49702963 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 22313 jakožto zpracovatele. Pořadatel má právo jakoukoli svou pravomoc a povinnost přenést na třetí osobu (dodavatelskou společnost) a to i bez souhlasu účastníků soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zrušit či upravit její pravidla. Vymáhání účasti v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek podle pravidel této soutěže, ztrácí soutěžící nárok na výhru. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit výhru. Pořadatel neodpovídá za jakékoliv škody, které soutěžícím případně vznikly v souvislosti s účastí v soutěži či v souvislosti s čerpáním/užíváním výher. Výhry v soutěži jsou právně nevymahatelné. Soutěž není žádným způsobem sponzorována, doporučována, spravována nebo jinak spojována se společností Facebook. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli soutěže, a nikoliv společnosti Facebook. Společnost Facebook nemá v souvislosti s pořádáním soutěže vůči soutěžícím žádnou odpovědnost.

 

 V Praze dne 29.2.2024